«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
«ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981»
«ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ»
«ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 148»

Σκοποί τού ‘Ιδρύματος είναι:
1.Ή προαγωγή τής δημοσιογραφίας εν ‘Ελλάδι:

α) Δια της ιδρύσεως εν ‘Αθήναις Κέντρου Δημοσιογραφικών Σπουδών ή δια της παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τοιαύτα Κέντρα ή Δημοσιογραφικής Σχολής του Δημοσίου ή ιδρυμένα ως Κοινωφελή ‘Ιδρύματα υπό τής Ενώσεως Συντακτών ‘Ημερησίου ‘Εφημερίδων ‘Αθηνών ή υπό τής Ενώσεως ‘Ιδιοκτητών ‘Ημερησίων ‘Εφημερίδων ‘Αθηνών, ή υπό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

β) Δια της χορηγήσεως υποτροφιών εις νέους ηλικίας μέχρι και τριάκοντα πέντε (35) ετών, «Έλληνας την Ιθαγένεια, διακρινόμενους εις την άσκηση τής δημοσιογραφίας ή εις τα σπουδάς των εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών ή Δημοσιογραφικές Σχολές. Οι υποτροφίες χορηγούνται διά σπουδές εις την αλλοδαπή εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών, Δημοσιογραφικά Συγκροτήματα Εφημερίδων ή Δημοσιογραφικές Σχολές ή εις την ημεδαπή εις τοιαύτα Κέντρα ή Σχολές τού Δημοσίου, ή ιδρυμένα, ως ανωτέρω εν έδαφίω Α αναφέρεται. Ό αριθμός τών υποτροφιών, ουχί ανώτερος των πέντε (5) κατ’ έτος, το ύφος των υποτροφιών και λοιπών παροχών και ή έναρξης αυτών, το είδος, ή διάρκεια και ή χώρα των σπουδών και εν γένει παν θέμα, άφορων εις τάς υποτροφίας, ανήκουν εις την ελευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, μή ύποκειμένην εις Διοικητικήν τινά ή έτέραν διατύπωσιν ή έγκρισιν, τηρουμένων πάντως τών διατυπιόσεων: α) Ποοκηρύξεως των υποτροφιών, καθοριζούσης τας σχετικάς λεπτομερείας και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, β) Δημοσιεύσεως της προκηρύξεως εις τρείς (3) τουλαχιστον ημερησίας πολιτικάς Εφημερίδας, εκδιδομένας εις Θεσσαλονίκην, γ) Έλέγχου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και δ) της επιλογής των υποτρόφων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω τών περί υποτροφιών διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 ή συναφών προς αυτόν νόμων και εις εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων ή έκδοθησομένων κανονιστικών διαταγμάτων ή ‘Υπουργικών αποφάσεων. Οι υπότροφοι θά αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν. όπως, μετά το πέρας των σπουδών των παράσχουν τάς υπηρεσίας των εν Ελλάδι, έπι χρονικόν διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, εις εργασίας ανάλογους προς τάς γνώσεις, προσόντα και επιδόσεις των.

γ) Διά τής απονομής, καθ’ έκαστον έτος, μέχρι δέκα (10) χρηματικών βραβείων, α) εις «Ελληνας τήν Ιθαγένειαν, δημιουργούς τών καλυτέρων κατά τό έτος δημοσιογραφικών επιτυχιών, εργαζομένους εις οιανδήποτε έφημεριδα. περιοδικό ή είς τήν Ραδιοφωνίαν ή Τηλεόρασιν και β) είς βραβευομένους υπό της Ακαδημίας Αθηνών ή υπό Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δια μελέτα; αφορώσας εις τήν δημοσιογραφίαν και τον τύπον εν γένει. Οι οροί της απονομής των χρηματικών βραβείων και το ΰψος αυτών και ή επιλογή των βραβευομένων ανήκουν εις τήν έλευΟέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Ιδρύματος.

2. Ή έκπλήρωσις παντός έτερου, κατά τήν κρίσιν και άπόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ‘Ιδρύματος κοινωφελούς σκοπού.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τήν κατάρτισιν του ετησίου προγράμματος του Ιδρύματος και τήν ψήφισιν του προϋπολογισμού, αποφασίζει εκάστοτε περί της δια τήν εκπλήρωσιν των ως χνω άπαριθμουμένων σκοπών του ιδρύματος δοτέας προτεραιότητος.

4. Το ίδρυμα θά ακόλουθη προοδευτικήν κοινωνικώς γραμμήν, άλλα δεν θά αφίσταται εθνικώς των παραδεδομένων Άρχων του Ελληνικού Πολιτισμού.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΜΠΟΤΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Βασ. Σοφίας 27, Αθήνα
  • 2107245550, 2107239291
  • 2107220590
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.