ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1. Τώρα υλοποιείται το ΄Εργο «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση» από το πρόγραμμα του Γ΄ΚΠΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
2. Το «Βιογραφικό λεξικό των Ελλήνων Δημοσιογράφων» ετοιμάζεται και θα εκδοθεί σύντομα.

3. Να σημειωθεί ότι ο ΄Ιδρυμα έχει δημιουργήσει Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  με αίθουσες διδασκαλίας σύγχρονα εξοπλισμένες, στο οποίο έγιναν προγράμματα […]